Featured

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ขอสนับสนุนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ลงนามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 ระบุว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำ สร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดวัฒนธรมคุณธรรมในองค์กรที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคมมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจนทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับองค์กรหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ สำหรับที่จะสร้างองค์กรที่ใสสะอาด ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการ ดังนี้

1.บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน

ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

2.ปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ บุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต

 3.ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประซาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการตำเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผยและสามารถเข้าร่วมได้ในหลายช่องทางไม่ว่าทางเทคโนโลยีหรือการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบอื่น ๆ

4.ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง มีบทลงโทษผู้ทุจริต อย่างจริงจังและรุนแรง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

5.ส่งเสริมการต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม และใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรม

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ยังได้ลงนามในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 ระบุว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส ให้สมกับคำนิยมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดว่า “สุจริต เป็นธรรม” โดยจะดำเนินการดังนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด

2.ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ใด้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงผลร้ายและพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

3.ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริต

4.มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม ชื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่

5.มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

To Top