อำนาจหน้าที่

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้ตำรวจภูธรจังหวัด ประกอบด้วย
๑. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานส่งกำลังบำรุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๑๔) งานกิจการต่างประเทศ
๑๕) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนด้านการบรรเทาสาธารณภัยกิจการพลเรือน
๑๖) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
๑๗) งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
๑๘) งานเกี่ยวกับกิจการพลเรือน ประชาสัมพันธ์ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
๑๙) งานรายงานข่าวเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมความมั่นคงกิจการพิเศษและงานอื่นๆ
๒๐) งานกรรมวิธีข่าวกรองและงานวิเคราะห์ข่าว
๒๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒๒) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

To Top