PDF พิมพ์ อีเมล

ฝ่ายอำนวยการ 4 ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (งานส่งกำลังบำรุง)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ งานอาคาร สถานที่ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ งานโยธาธิการ และงานสรรพาวุธโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออกของ ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน โครงการ ตรวจสอบจัดทำสถานภาพพัสดุสิ่งของหลวง กำหนดความต้องการพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดหาพัสดุให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล ควบคุม ติดตามงานโยธาธิการ และ ควบคุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และหน่วยงานในสังกัด

4. จัดทำบัญชีหรือทะเบียนการรับ จำหน่าย เก็บรักษา และการบำรุงรักษาของงานด้านส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ

5. ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านพลาธิการ ยานพาหนะ เครื่องมือ สื่อสาร อาคารสถานที่

6. ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ และอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการ

7. รวบรวม เก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ

8. ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และตรวจสอบสถาน ภาพพัสดุด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

9. ดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่ง การกำหนดความต้องการควบคุม เก็บรักษา แจกจ่ายยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ

10. จัดหาเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เกี่ยวกับการสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนการจัดเตรียมและการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องยุทธการและห้องประชุมของตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

12. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

13. งานทุกเรื่องที่มาจาก ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

14. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

สถิติเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้42
mod_vvisit_counterเมื่อวาน11
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา101
mod_vvisit_counterเดือนนี้117
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา539
mod_vvisit_counterทั้งหมด12529

We have: 1 guests online
ไอพี: 54.196.244.206
 , 
Today: ก.พ. 06, 2016

สนับสนุนการสร้างเว็บ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ฝอ.2 ภ.จว.ยะลา
ผู้สนับสนุนภาพกิจกรรม : ฝอ.5 ภ.จว.ยะลา
ผู้สนับสนุนข้อมูล  : กก.สส.ภ.จว.ยะลา   
  : ฝอ.1-7 ภ.จว.ยะลา